Behandelovereenkomst.

U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij mij, een acupuncturist en reflexzone therapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg (zoals artsen en specialisten die bevoegd zijn om diagnoses te stellen en te verwijzen), te kiezen voor complementaire zorg (dus aanvullend op de eerstelijnszorg). Reflexzonetherapie en acupunctuur behandeling vallen onder complementaire zorg.

 Het volgende heb ik gelezen;

 Algemeen

 • Als acupuncturist en reflexzone therapeut stel ik geen diagnoses. Ik ga samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. Indien nodig wordt u geadviseerd naar uw huisarts of specialist te gaan voor het stellen van een diagnose.
 • Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.
 • Vanuit de visie van mij, als uw therapeut, kan ik beoordelen of ik iets voor u kan betekenen met reflexzonetherapie of acupunctuur.

Gebruik van medicijnen/supplementen

 • Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen. Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.
 • Aanbevolen producten op natuurlijke basis, kunnen een advies zijn welke ik als therapeut u kan verstrekken. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.

Beroepsvereniging/wetgeving

 • Ik ben aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en de RBCZ en voldoe daarmee aan hun eis van een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.
 • Als acupuncturist en reflexzone therapeut ben ik gebonden aan regels. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze regels zijn door de Beroepsvereniging in de reglementen van de vereniging vastgelegd.

De behandeling

 • Bij de behandeling van acute aandoeningen of klachten dient een therapieperiode van minstens vier tot zes behandelingen in acht te worden genomen. Bij chronische aandoeningen of klachten wordt uitgegaan van een langere periode. Tussentijds wordt er regelmatig geëvalueerd mede om te bepalen of de behandelingen worden voortgezet of zullen worden gestopt. Hoeveel behandeling er uiteindelijk nodig zijn is vooraf niet te zeggen.
 • Het volgen van een therapie biedt geen garantie voor een proces van herstel of genezing.
 • Onze leefwijze kan van invloed zijn op klachten. Naast de acupunctuur behandeling en/of reflexzone behandelingen ga ik samen met u op zoek naar wat u zelf kunt doen om de klacht te verminderen.
 • Ik houd een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Zie PR 520 Hantering dossier voor RBCZ sectoren.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • Ik betracht geheimhouding ten aanzien van door u verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indiende behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Om te voorkomen dat u tijdens de behandeling wordt gestoord, verzoek ik u uw mobiele telefoon bij binnenkomst uit te zetten (uitzonderingen daargelaten).
 • Heeft u een klacht? Maak deze kenbaar, graag ga ik hierover in gesprek met u. U heeft ook het recht om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging VBAG.
 • Bent u verhinderd? Meldt u dan 24 uur van te voren af, daarmee voorkomt u dat de afspraak in rekening wordt gebracht. Deze rekening kan u niet declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Na afloop van de eerste behandeling ontvangt u een document met uitleg over de reacties die kunnen optreden tijdens en na de behandeling.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.
 • De praktijk heeft een waarnemersovereenkomst zodat uw behandeling en dossier tijdens mijn afwezigheid overgedragen kan worden aan een collega.

Toestemmen inlichten huisarts

 • U geeft toestemming om uw huisarts in te lichten dat u bij mij onder behandeling bent.